MENGIMANI ASMA’ WA SIFAT-NYA 

Daripada Blog Rasmi (Aqidah):
http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com
MAKNA TAUHID ASMA’ WA SIFAT DAN MANHAJ SALAF (GOLONGAN AWAL)
DI DALAMNYA 
Iaitu beriman kepada nama-nama Allah s.w.t. dan sifat-sifat-Nya, sebagaimana yang
diterangkan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya s.a.w., menurut apa yang layak
bagi Allah s.w.t., tanpa ta’wil dan ta’thil, tanpa takyif, dan tamtsil, berdasarkan
firman Allah s.w.t.:
ُ
ﺮﻴِﺼَﺒْﻟا ُﻊﻴِﻤﱠﺴﻟا َﻮُهَو ٌءْﻲَﺷ ِﻪِﻠْﺜِﻤَآ َﺲْﻴَﻟ
Tiada sesuatupun yang serupa dengan (ZatNya, sifat-sifatNya, dan pentadbiranNya)
dan Dia lah yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. (asy-Syura 42: 11)
Ta’thil – adalah menghilangkan makna atau sifat Allah. 

Takyif – adalah mempersoalkan hakikat asma’ dan sifat Allah dengan bertanya 
“bagaimana”.
Tamtsil – adalah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya.

Allah menafikan jika ada sesuatu yang menyerupai-Nya, dan Dia menetapkan
bahawa Dia adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Maka Dia diberi nama dan
sifat dengan nama dan sifat yang Dia sendiri berikan untuk diri-Nya dan dengan
nama dan sifat yang disampaikan oleh Rasul-Nya (melalui hadis). Al-Qur’an dan as-
Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar, kerana tidak seorangpun yang lebih
mengetahui Allah daripada Allah sendiri, dan tidak ada sesudah Allah orang yang
lebih mengetahui Allah daripada Rasul-Nya. Maka barangsiapa yang mengingkari
nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya atau menamakan Allah dan menyifati-Nya
dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk-Nya, menta’wilkannya dari maknanya
yang benar (haq), maka dia telah berbicara tentang allah tanpa ilmu dan berdusta
terhadap Allah dan Rasul-Nya.
Allah s.w.t. berfirman:
 ىَﺮَﺘْﻓا ِﻦﱠﻤِﻣ ُﻢَﻠْﻇَأ ْﻦَﻤَﻓ ٍﻦِّﻴَﺑ ٍنﺎَﻄْﻠُﺴِﺑ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ َنﻮُﺗْﺄَﻳ ﻻْﻮَﻟ ًﺔَﻬِﻟﺁ ِﻪِﻧوُد ْﻦِﻣ اوُﺬَﺨﱠﺗا ﺎَﻨُﻣْﻮَﻗ ِءﻻُﺆَه
ﺎًﺑِﺬَآ ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻠَﻋ
Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan
terhadap Allah? (al-Kahfi 18: 15)
MANHAJ SALAF (PARA SAHABAT, TABI’IN DAN ULAMA PADA KURUN WAKTU 
YANG DIUTAMAKAN) DALAM HAL ASMA’ DAN SIFAT ALLAH 
1

background image

http://an-nawawi.blogspot.com
Iaitu mengimani dan menetapkannya sebagaimana ia datang tanpa tahrif
(mengubah), ta’thil (menafikan), takyif (menanyakan bagaimana) dan tamtsil
(menyerupakan), dan hal itu termasuk pengertian beriman kepada Allah.
*
*
 Iman seperti ini juga dianut oleh Syeikh Abdul Qadir al-Jailani (wafat tahun 561 H.), lihat kitabnya “al-
Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmaniy”, cetakan al-Haramain, hal. 34, 61, 76, dan 303). 
Imam Ahmad rahimahullah berkata, Allah tidak boleh disifati kecuali dengan apa
yang disifati oleh-Nya untuk Diri-Nya atau apa yang sifatkan melalui Rasul-Nya,
serta tidak boleh melampaui al-Qur’an dan al-Hadis. Mazhab (jalan/landasan) salaf
menyifati Allah dengan apa yang Dia sifatkan untuk Diri-Nya dan dengan apa yang
disifatkan melalui Rasul-Nya, tanpa tahrif dan ta’thil, takyif dan tamtsil.
Kita mengetahui bahawa apa yang Allah sifatkan untuk Diri-Nya adalah haq (benar),
tidak mengandungi teka-teki dan tidak untuk dibongkar. Maknanya sudah
dimengerti, sebagaimana maksud orang yang berbicara juga dimengerti dari
pembicaraannya. Apalagi jika yang berbicara itu adalah Rasulullah, manusia yang
paling mengerti dengan apa yang dia katakan, yang paling fasih dalam menjelaskan
ilmu, dan paling baik serta mengerti dalam menjelaskan atau memberi petunjuk.
Dan sekali pun demikian, tidaklah ada sesuatu yang menyerupai Allah. Tidak dalam
Diri (Dzat)-Nya Yang Maha Suci yang disebut dalam asma’ dan sifat-Nya, juga tidak
dalam perbuatan-Nya. Sebagaimana yang kita yakini bahawa Allah s.w.t.
mempunyai Dzat, juga ad’al (perbuatan), maka begitu pula Dia benar-benar
mempunyai sifat-sifat, tetapi tidak ada satu pun yang menyamai-Nya, juga tidak
dalam perbuatan-Nya.
Setiap yang mengharuskan adanya kekurangan dan huduts
*
 maka Allah s.w.t.
benar-benar bebas dan Mahasuci dari hal tersebut. Sesungguhnya Allah adalah yang
memiliki kesempurnaan yang sempurna, tidak ada batas ayas-Nya. Dan mustahil
bagi Diri-Nya mengalami huduts, kerana mustahil bagi-Nya sifat ‘adam (tidak ada);
sebab huduts mengharuskan adanya sifat ‘adam sebelumnya, dan kerana sesuatu
yang baru pasti memerlukan muhdits (yang mengadakan), juga kerana Allah bersifat
wajibul wujud binafsi (wajib ada dengan sendiri-Nya).
*
Huduts ertinya baru, yang dahulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Huduts adalah lawan kata dari 
qidam. 
Madzhab salaf adalah antara ta’thil dan tamtsil. Mereka tidak menyamakan atau
menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk-Nya. Sebagaimana
mereka tidak menyerupakan Dzat-Nya dengan dzat pada makhluk-Nya. Mereka tidak
menafikan apa yang Allah sifatkan untuk diri-Nya, atau apa yang disifatkan oleh
Rasul-Nya. Seandainya mereka menafikan, bererti mereka telah menghilangkan
asma’ husna dan sifat-sifat-Nya yang ‘ulya (luhur), dan bererti mengubah kalam dari
tempat yang sebenarnya, dan bererti pula mengingkari asma’ allah dan ayat-ayat-
Nya. (Lihat Majmu’ Fatawa, 5/26-27)
ASMA’ HUSNA DAN SIFAT KESEMPURNAAN, SERTA PENDAPAT GOLONGAN 
SESAT DAN BANTAHANNYA 
Pertama: ASMA’ HUSNA 
2

background image

http://an-nawawi.blogspot.com
 اﻮُﻧﺎَآ ﺎَﻣ َنْوَﺰْﺠُﻴَﺳ ِﻪِﺋﺎَﻤْﺳَأ ﻲِﻓ َنوُﺪِﺤْﻠُﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟا اوُرَذَو ﺎَﻬِﺑ ُﻩﻮُﻋْدﺎَﻓ ﻰَﻨْﺴُﺤْﻟا ُءﺎَﻤْﺳﻷا ِﻪﱠﻠِﻟَو
 َنﻮُﻠَﻤْﻌَﻳ
Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (asma’ul husna), maka serulah (dan
berdoalah) kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-
orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-nama-Nya.
Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. (al-
A’raaf 7: 180)
Ayat yang agung ini menunjukkan hal-hal berikut:
1 – Menetapkan nama-nama (asma’) untuk Allah s.w.t., maka siapa yang
menafikannya bererti ia telah menafikan apa yang telah ditetapkan Allah dan juga
bererti dia telah menentang Allah s.w.t.

2 – Bahawasanya asma’ Allah s.w.t. semuanya adalah husna. Maksudnya sangat

baik. Kerana ia mengandungi makna dan sifat-sifat yang sempurna, tanpa
kekurangan dan cacat sedikit pun. Ia bukanlah sekadar nama-nama kosong yang
tidak bermakna atau tidak mengandungi erti.
3 – Sesungguhnya Allah meemrintahkan berdoa dan bertawassul kepada-Nya
dengan nama-nama-Nya. Maka hal ini menunjukkan keagungan-Nya serta kecintaan
Allah kepada doa yang disertai nama-nama-Nya.
4 – Bahawasanya Allah s.w.t. mengancam orang-orang yang ilhad dalam asma’-Nya
dan Dia akan membalas perbuatan mereka yang buruk itu.
ﻞﻴﻤﻟا
Ilhad menurut bahasa bererti “
” iaitu condong. Ilhad di dalam asma’ Allah
bererti menyelewengkannya dari makna-makan agung yang dikandungnya kepada
makna-makan batil yang tidak dikandungnya. Sebagaimana yang dilakukan orang-
orang yang menta’wilkannya dari makna-makan sebenarnya kepada makna yang
mereka ada-adakan.
Allah s.w.t. berfirman:
 ﻰَﻨْﺴُﺤْﻟا ُءﺎَﻤْﺳﻷا ُﻪَﻠَﻓ اﻮُﻋْﺪَﺗ ﺎَﻣ ﺎﻳَأ َﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا اﻮُﻋْدا ِوَأ َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻋْدا ِﻞُﻗ
Katakanlah (Wahai Muhammad): “Serulah nama ” Allah” atau nama “Ar-Rahman”,
Yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka);
kerana Allah mempunyai banyak nama-nama Yang baik serta mulia”… (al-Isra’ 17:
110)
3
Diriwayatkan, bahawa salah seorang musyrik mendengar baginda Nabi s.a.w. sedang
mengucapkan dalam sujudnya, “Ya Allah, ya Rahman”, maka ia berkata,
“Sesungguhnya Muhammad mengaku bahawa dirinya hanya menyembah satu
Tuhan, sedangkan ia memohon kepada dua tuhan.” Maka Allah menurunkan ayat ini.
Demikian seperti disebutkan oleh Ibnu Katheer. Maka Allah menyuruh hamba-
hamba-Nya untuk memanjatkan doa kepada-Nya dengan menyebut nama-nama-Nya
sesuai dengan keinginan-nya. Jika mreka mahu, mereka memanggil, “Ya Allah”, dan
jika mereka menghendaki boleh memanggil, “Ya Rahman” dan seterusnya. Hal ini
menunjukkan tetapnya nama-nama Allah dan bahawasanya masing-masing dari

background image

http://an-nawawi.blogspot.com
nama-Nya boleh digunakan untuk berdoa sesuai dengan maqam (keadaan) dan
situasinya, kerana semuanya adalah husna.
Allah s.w.t. berfirman:
ﻰَﻨْﺴُﺤْﻟا ُءﺎَﻤْﺳﻷا ُﻪَﻟ َﻮُه ﻻِإ َﻪَﻟِإ ﻻ ُﻪﱠﻠﻟا
Allah! Tiada Tuhan Yang berhak disembah melainkan Dia, bagiNyalah Segala nama
Yang baik. (Thaha 20: 8)
ّ
ِ
ﺒَﺴُﻳ ﻰَﻨْﺴُﺤْﻟا ُءﺎَﻤْﺳﻷا ُﻪَﻟ ُرِّﻮَﺼُﻤْﻟا ُئِرﺎَﺒْﻟا ُﻖِﻟﺎَﺨْﻟا ُﻪﱠﻠﻟا َﻮُه
 ِضْرﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ﻲِﻓ ﺎَﻣ ُﻪَﻟ ُﺢ
 ُﻢﻴِﻜَﺤْﻟا ُﺰﻳِﺰَﻌْﻟا َﻮُهَو
Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang mengadakan (dari tiada
kepada ada); Yang membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut Yang
dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama Yang sebaik-baiknya dan semulia-
mulianya; bertasbih kepadanya Segala Yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah
Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana. (al-Hasyr 59: 24)
Maka barangsiapa menafikan asma’ Allah bererti ia berada di atas orang-orang
musyrik, sebagaimana firman Allah s.w.t.:
 اًرﻮُﻔُﻧ ْﻢُهَداَزَو ﺎَﻧُﺮُﻣْﺄَﺗ ﺎَﻤِﻟ ُﺪُﺠْﺴَﻧَأ ُﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ﺎَﻣَو اﻮُﻟﺎَﻗ ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻠِﻟ اوُﺪُﺠْﺳا ُﻢُﻬَﻟ َﻞﻴِﻗ اَذِإَو
Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang musyrik itu): “Sujudlah kamu kepada
Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah)!” mereka bertanya: “Dan siapakah Ar-
Rahman itu? Patutkah Kami sujud kepada apa sahaja yang Engkau perintahkan
kami?” dan perintah yang demikian, menjadikan mereka bertambah liar ingkar. (al-
Furqan 25: 60)
ِ
ﻟ ٌﻢَﻣُأ ﺎَﻬِﻠْﺒَﻗ ْﻦِﻣ ْﺖَﻠَﺧ ْﺪَﻗ ٍﺔﱠﻣُأ ﻲِﻓ َكﺎَﻨْﻠَﺳْرَأ َﻚِﻟَﺬَآ
 َنوُﺮُﻔْﻜَﻳ ْﻢُهَو َﻚْﻴَﻟِإ ﺎَﻨْﻴَﺣْوَأ يِﺬﱠﻟا ُﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ َﻮُﻠْﺘَﺘ
ِ
بﺎَﺘَﻣ ِﻪْﻴَﻟِإَو ُﺖْﻠﱠآَﻮَﺗ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻮُه ﻻِإ َﻪَﻟِإ ﻻ ﻲِّﺑَر َﻮُه ْﻞُﻗ ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟﺎِﺑ
Demikianlah, Kami utuskan Engkau (Wahai Muhammad) kepada satu umat Yang
telah lalu sebelumnya beberapa umat Yang lain, supaya Engkau membacakan
kepada mereka Al-Quran Yang Kami wahyukan kepadaMu, sedang mereka kufur
kepada (Allah) Ar-Rahman katakanlah: “Dia lah Tuhanku, tiada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan dia. kepadaNyalah Aku berserah diri, dan kepadaNyalah
tempat kembaliku (dan kamu semuanya)”. (ar-Ra’d 13: 30)
Maksudnya, ini yang kalian kufuri adalah Tuhanku, aku meyakini rububiyah,
uluhiyah, asma’ dan sifat-Nya. Maka hal ini menunjukkan bahawa rububiyah dan
uluhiyah-Nya mengharuskan adanya asma’ dan sifat Allah s.w.t.. Dan juga,
bahawasanya sesuatu yang tidak memiliki asma’ dan sifat tidaklah layak menjadi
Rabb (Tuhan) dan Ilah (sesembahan).
Kedua: KANDUNGAN ASMA’ HUSNA ALLAH
4
Nama-nama yang mulia ini bukanlah sekadar nama kosong yang tidak mengandungi
makna dan sifat, justeru ia adalah nama-nama yang menunjukkan kepada makna

background image

http://an-nawawi.blogspot.com
yang mulia dan sifat yang agung. Setiap nama menunjukkan kepada sifat, maka
nama ar-Rahman dan ar-Rahim menunjukkan kepada sifat rahmah; as-Sami’ dan al-
Bashir menunjukkan sifat mendengar dan melihat; al-‘Alim menunjukkan sifat ilmu
yang luas; al-Karim menunjukkan sifat karam (dermawan dan mulia); al-Khaliq
menunjukkan Dia menciptakan; dan ar-Razzaq menunjukkan Dia memberi rezeki
dengan jumlah yang banyak sekali. Begitulah seterusnya, setiap nama dari nama-
nama-Nya menunjukkan sifat dari sifat-sifat-Nya.
Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Setiap nama dari nama-nama-Nya
menunjukkan kepada Dzat yang disebutnya dan sifat yang dikandungnya, seperti al-
‘Alim menunjukkan Dzat dan ilmu, al-Qadir menunjukkan Dzat dan qudrah, ar-Rahim
menunjukkan Dzat dan sifat rahmat.” (Lihat Majmu’ Fatawa, 13/333-334)
Ibnul Qayyim berkata, “Nama-nama Rabb s.w.t. menunjukkan sift-sifat
kesempurnaan-Nya, kerana ia diambil dari sifat-sifat-Nya. Jadi ia adalah nama
sekaligus sifat dan kerana itulah ia menjadi husna. Sebab andai kata ia hanyalah
lafaz-lafaz yang tidak memiliki makna maka tidaklah disebut husna, juga tidak
menunjukkan kepada pujian dan kesempurnaan. Jika demikian tentu diperbolehkan
meletakkan nama intiqam (balas dendam) dan ghadhab (marah) pada tempat
rahmat dan ihsan, atau sebaliknya. Sehingga boleh dikatakan, “Ya Allah
sesungguhnya aku telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah aku, kerana
sesungguhnya Engkau adalah al-Muntaqin (maha Membalas Dendam). Ya Allah
anugerahilah aku, kerana sesungguhnya engkau adalah adh-Dhar (Yang Memberi
Mudharat) dan al-Mani’ (Yang Menolak)…” dan yang seumpamanya. Lagi pula kalau
tidak menunjukkan erti dan sifat, tentu tidak dibolehkan memberi khabar dengan
masdar-masdar-nya dan tidak boleh menyifati dengannya. Tetapi kenyataannya
Allah sendiri telah mengabarkan tentang Diri-Nya dengan masdar-masdar-Nya dan
menetapkannya untuk Diri-Nya dan telah ditetapkan oleh Rasul-Nya untuk-Nya,
sebagaimana firman Allah s.w.t.:
ُ
ﻦﻴِﺘَﻤْﻟا ِةﱠﻮُﻘْﻟا وُذ ُقاﱠزﱠﺮﻟا َﻮُه َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ
Sesungguhnya Allah Dia lah sahaja Yang memberi rezeki (kepada sekalian
makhlukNya, dan Dia lah sahaja) Yang mempunyai kekuasaan Yang tidak terhingga,
lagi Yang Maha kuat kukuh kekuasaanNya. (adz-Dzariyat 51: 58)
Dari sini diketahui bahawa al-Qawiy adalah salah satu nama-nama-Nya yang
bermakna “Dia Yang Mempunyai Kekuatan”. Begitu pula firman Allah:
ﺎًﻌﻴِﻤَﺟ ُةﱠﺰِﻌْﻟا ِﻪﱠﻠِﻠَﻓ
kerana bagi Allah jualah Segala kemuliaan. (Fathir 35: 10)
ﺰﻳﺰﻌﻟا
” adalah “Yang Memiliki Izzah (kemuliaan)”. Seandainya tidak memiliki
kekuatan dan izzah maka tidak boleh dinamakan “
ﺰﻳﺰﻌﻟا
يﻮﻘﻟا
” dan “
”. Sampai
akhirnya Ibnu Qayyim berkata: “…juga seandainya asma’-Nya tidak mengandungi
makna dan sifat maka tidak boleh mengkhabari tentang Allah dengan fi’il (kata
kerja) nya. Maka tidak boleh dikatakan “
ﻊﻤﺴﻳ
ىﺮﻳ
” (Dia mendengar), “
” (Dia
melihat),
ﻢﻠﻌﻳ
رﺪﻘﻳ
ﺪﻳﺮﻳ
 (Dia mengetahui), “
” (Dia berkuasa) dan “
5
” (Dia
berkehendak). Kerana tetapnya hukum-hukum sifat adalah satu cabang dari

background image

http://an-nawawi.blogspot.com
ketetapan sifat-sifat itu. Jika pangkal sifat tidak ada maka mustahil adanya
ketetapan hukumnya.” (Lihat Madarijus Salikin, 1/28-29)
Ketiga: PEMERHATIAN TERHADAP SIFAT-SIFAT ALLAH 
Sifat-sifat Allah terbahagi menadi dua bahagian. Bahagian pertama, adalah sifat
dzatiyah, iaitu sifat yang senantiasa melekat dengan-Nya. Sifat ini tidak berpisah
dari DzatNya. Seperti “
ﻢﻠﻌﻟا
ةرﺪﻘﻟا
ﻊﻤﺴﻟا
)
” (ilmu , “
” (kekuasaan), “
” (mendengar),
ﺮﺼﺒﻟا
ةﺰﻌﻟا
ﺔﻤﻜﺤﻟا
ﻮﻠﻌﻟا
” (melihat), “
” (kemuliaan), “
” (hikmah), “
” (ketinggian),
ﺔﺟﻮﻟا
ﻦﻳﺪﻴﻟا
ﻦﻴﻨﻴﻌﻟا
ﺔﻤﻈﻌﻟا” (keagungan), “
” (wajah), “
” (dua tangan), “
” (dua mata).
Bahagian kedua, adalah sifat fi’liyah. Iaitu sifat yang Dia perbuat jika berkehendak.
Seperti, bersemayam di atas ‘Arsy, turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga
akhir dari malam, dan datang pada hari kiamat.

Berikut ini kami sebutkan sejumlah sifat-sifat Allah dengan dalil dan keterangannya,

apakah ia termasuk dzatiy atau fi’liy…
1 – al-Qudrah (Berkuasa) 
Allah s.w.t. berfirman:
ٍ
ءْﻲَﺷ ِّﻞُآ ﻰَﻠَﻋ َﻮُهَو ﱠﻦِﻬﻴِﻓ ﺎَﻣَو ِضْرﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ُﻚْﻠُﻣ ِﻪﱠﻠِﻟٌﺮﻳِﺪَﻗ
Allah jualah Yang Menguasai alam langit dan bumi serta segala yang ada padanya;
dan Dia lah jua yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (al-Ma’idah 5: 120)
 ٍءْﻲَﺷ ِّﻞُآ ﻰَﻠَﻋ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإٌﺮﻳِﺪَﻗ
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (al-Baqarah 2: 20)
 َﺢَﺒْﺻَﺄَﻓ ِضْرﻷا ُتﺎَﺒَﻧ ِﻪِﺑ َﻂَﻠَﺘْﺧﺎَﻓ ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا َﻦِﻣ ُﻩﺎَﻨْﻟَﺰْﻧَأ ٍءﺎَﻤَآ ﺎَﻴْﻧﱡﺪﻟا ِةﺎَﻴَﺤْﻟا َﻞَﺜَﻣ ْﻢُﻬَﻟ ْبِﺮْﺿاَو
ٍ
ءْﻲَﺷ ِّﻞُآ ﻰَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َنﺎَآَو ُحﺎَﻳِّﺮﻟا ُﻩوُرْﺬَﺗ ﺎًﻤﻴِﺸَهاًرِﺪَﺘْﻘُﻣ
Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (al-Kahfi 18: 45)
ْ
ﻢُﻜِﻠُﺟْرَأ ِﺖْﺤَﺗ ْﻦِﻣ ْوَأ ْﻢُﻜِﻗْﻮَﻓ ْﻦِﻣ ﺎًﺑاَﺬَﻋ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َﺚَﻌْﺒَﻳ ْنَأ ﻰَﻠَﻋ ُرِدﺎَﻘْﻟا َﻮُه ْﻞُﻗ
Katakanlah: “Dia lah Yang berkuasa menghantar kepada kamu azab seksa (bala
bencana), dari sebelah atas kamu, atau dari bawah kaki kamu, (al-An’am 6: 65)
ِ
ﻪِﻌْﺟَر ﻰَﻠَﻋ ُﻪﱠﻧِإٌرِدﺎَﻘَﻟ
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah
mati), (at-Thariq 86: 8)
6

background image

http://an-nawawi.blogspot.com
Dia telah menetapkan sifat qudrah, kuasa untuk melakukan apa saja yang
dikehendakinya, sebagaimana Dia juga menafikan dari Diri-Nya sifat ‘ajz (lemah)
dan lughub (letih).
Allah s.w.t. berfirman:
ِ
ﻣ ُﻩَﺰِﺠْﻌُﻴِﻟ ُﻪﱠﻠﻟا َنﺎَآ ﺎَﻣَو
اًﺮﻳِﺪَﻗ ﺎًﻤﻴِﻠَﻋ َنﺎَآ ُﻪﱠﻧِإ ِضْرﻷا ﻲِﻓ ﻻَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ﻲِﻓ ٍءْﻲَﺷ ْﻦ
(sudah tetap) Bahawa kekuasaan Allah tidak dapat dilemahkan atau dihalangi oleh
sesuatupun sama ada di langit atau di bumi; Sesungguhnya ia adalah Maha
Mengetahui, lagi Maha Kuasa. (Fathir 35: 44)
ٍ
بﻮُﻐُﻟ ْﻦِﻣ ﺎَﻨﱠﺴَﻣ ﺎَﻣَو ٍمﺎﱠﻳَأ ِﺔﱠﺘِﺳ ﻲِﻓ ﺎَﻤُﻬَﻨْﻴَﺑ ﺎَﻣَو َضْرﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ْﺪَﻘَﻟَو
Dan Demi sesungguhnya! Kami telah menciptakan langit dan bumi serta Segala Yang
ada di antara keduanya Dalam enam masa, dan Kami tidak mengalami sebarang
susah payah. (Qaff 50: 38)
Dia memiliki qudrah yang mutlak dan sempurna sehingga tidak ada sesuatu pun
yang melemahkan-Nya. Tidaklah ada penciptaan makhluk dan pembangkitan mereka
kembali kecuali bagaikan satu jiwa saja.

ﻧِإ
 ُنﻮُﻜَﻴَﻓ ْﻦُآ ُﻪَﻟ َلﻮُﻘَﻳ ْنَأ ﺎًﺌْﻴَﺷ َداَرَأ اَذِإ ُﻩُﺮْﻣَأ ﺎَﻤ
Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu,
maka Dia hanyalah berkata: ” Jadilah!”. maka terjadilah ia. (Yasin 36: 82)
Maka seluruh makhluk-Nya, baik yang di atas mahupun yang di bawah,
menunjukkan kesempurnaan qudrah-Nya yang menyeluruh. Tidak ada satu partikel
pun yang keluar dari kekuasaan-Nya. Cukuplah menjadi dalil bagi seorang hamba
manakala ia melihat kepada penciptaan dirinya; bagaimanakah allah
menciptakannya dalam bentuk yang paling baik, membelah baginya pendengaran
dan penglihatannya, menciptakan untuknya sepasang mata, sebuah lisan dan
sepasang bibir? Kemudian apabila ia melayangkan pandangannya ke seluruh jagat
raya ini maka ia akan melihat berbagai keajaiban qudrah-Nya yang menunjukkan
keagungan-Nya.
2 – al-Iradah (Berkehendak) 
 ُﺪﻳِﺮُﻳ ﺎَﻣ ُﻢُﻜْﺤَﻳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa Yang ia kehendaki. (al-Ma’idah 5: 1)
 ُﺪﻳِﺮُﻳ ﺎَﻣ ُﻞَﻌْﻔَﻳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ
Sesungguhnya Allah melakukan apa Yang dikehendaki-Nya. (al-Hajj 22: 16)
ُ
ﺪﻳِﺮُﻳ ﺎَﻤِﻟ ٌلﺎﱠﻌَﻓ
7

background image

http://an-nawawi.blogspot.com
Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki-Nya. (al-Buruj 85: 16)
ُ
نﻮُﻜَﻴَﻓ ْﻦُآ ُﻪَﻟ َلﻮُﻘَﻳ ْنَأ ﺎًﺌْﻴَﺷ َداَرَأ اَذِإ ُﻩُﺮْﻣَأ ﺎَﻤﱠﻧِإ
Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu,
maka Dia hanyalah berkata: ” Jadilah!”. maka terjadilah ia. (Yasin 36: 82)
Ayat-ayat ini menetapkan iradah untuk Allah s.w.t. iaitu di antara sifat Allah yang
ditetapkan oleh al-Qur’an dan as-sunnah. Ahlus sunnah wal Jama’ah menyepakati
bahawa iradah itu ada du keadaan:
I – Iradah Kauniyah, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat berikut:
 ﺎًﻘِّﻴَﺿ ُﻩَرْﺪَﺻ ْﻞَﻌْﺠَﻳ ُﻪﱠﻠِﻀُﻳ ْنَأ ْدِﺮُﻳ ْﻦَﻣَو ِمﻼْﺳﻺِﻟ ُﻩَرْﺪَﺻ ْحَﺮْﺸَﻳ ُﻪَﻳِﺪﻬَﻳ ْنَأ ُﻪﱠﻠﻟا ِدِﺮُﻳ ْﻦَﻤَﻓ
 َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻳ ﻻ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﻰَﻠَﻋ َﺲْﺟِّﺮﻟا ُﻪﱠﻠﻟا ُﻞَﻌْﺠَﻳ َﻚِﻟَﺬَآ ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا ﻲِﻓ ُﺪﱠﻌﱠﺼَﻳ ﺎَﻤﱠﻧَﺄَآ ﺎًﺟَﺮَﺣ
Maka sesiapa Yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya
nescaya ia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima Islam; dan
sesiapa Yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan
dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke
langit (dengan susah payahnya). Demikianlah Allah menimpakan azab kepada
orang-orang Yang tidak beriman. (al-An’am 6: 125)
Iaitu iradah yang menjadi persamaan masyi’ah (kehendak Allah), tidak ada bezanya
antara masyi’ah dan iradah kauniyah.
II – Iradah Syar’iyah, sebagaimana terdapat dalam ayat:
َ
ﺮْﺴُﻌْﻟا ُﻢُﻜِﺑ ُﺪﻳِﺮُﻳ ﻻَو َﺮْﺴُﻴْﻟا ُﻢُﻜِﺑ ُﻪﱠﻠﻟا ُﺪﻳِﺮُﻳ
(dengan ketetapan Yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan,
dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. (al-Baqarah 2: 185)
Perbezaan antara keduanya ialah:
– Iradah kauniyah pasti terjadi, sedangkan iradah syar’iyah tidak harus terjadi; iaitu
boleh terjadi, boleh juga tidak.

– Iradah kauniyah meliputi yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang

berbahaya bahkan meliputi segala sesuatu. Sedangkan iradah syar’iyah hanya
terdapat pada yang baik dan yang bermanfaat saja.
– Iradah kauniyah tidak mengharuskan mahabbah (cinta Allah). Terkadang Allah
menghendaki terjadinya sesuatu yang tidak Dia cintai, tetapi dari hal tersebut akan
lahir sesuatu yang dicintai Allah. Seperti penciptaan Iblis dan segala yang jahat
lainnya untuk tujuan ujian dan cubaan. Adapun iradah syar’iyah maka di antara
kesan atau akibatnya adalah mahabbah Allah, kerana Allah tidak menginginkan
dengannya kecuali sesuatu yang dicintai-Nya, seperti taat dan pahala.
8
3 – al-‘Ilmu (Ilmu) 

background image

http://an-nawawi.blogspot.com
Allah s.w.t. berfirman:
 ُﻢﻴِﺣﱠﺮﻟا ُﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا َﻮُه ِةَدﺎَﻬﱠﺸﻟاَو ِﺐْﻴَﻐْﻟا ُﻢِﻟﺎَﻋ َﻮُه ﻻِإ َﻪَﻟِإ ﻻ يِﺬﱠﻟا ُﻪﱠﻠﻟا َﻮُه
Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang mengetahui perkara Yang
ghaib dan Yang nyata; (al-Hasyr 59: 22)
َ
ﻋ ُبُﺰْﻌَﻳ ﻻ ِﺐْﻴَﻐْﻟا ِﻢِﻟﺎَﻋ
ِ
ضْرﻷا ﻲِﻓ ﻻَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ﻲِﻓ ٍةﱠرَذ ُلﺎَﻘْﺜِﻣ ُﻪْﻨ
Demi Tuhanku yang mengetahui segala perkara yang ghaibdan yang nyata. Tiada
tersembunyi dari pengetahuan-Nya barang seberat zarrah pun yang ada di langit
atau di bumi… (Saba’: 3)
 َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ
 َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ﺎَﻤِﺑ ٌﺮﻴِﺼَﺑ ُﻪﱠﻠﻟاَو ِضْرﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا َﺐْﻴَﻏ ُﻢَﻠْﻌَﻳ
“Sesungguhnya Allah mengetahui Segala rahsia langit dan bumi, dan Allah Maha
melihat akan Segala Yang kamu kerjakan”. (al-Hujuraat 49: 18)
Yang dimaksudkan dengan yang ghaib adalah yang tidak diketahui manusia, tetapi
Allah mengetahuinya.
ِ
ءﺎَﻤﱠﺴﻟا ﻲِﻓ ﻻَو ِضْرﻷا ﻲِﻓ ٌءْﻲَﺷ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻰَﻔْﺨَﻳ ﻻ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ
Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun Yang ada di bumi
dan juga Yang ada di langit. (Ali Imran 3: 5)
Yang dimaksudkan dengan syahadah adalah apa yang disaksikan dan dilihat oleh
manusia.
Allah s.w.t. berfirman:
ِ
ﻪِﻤْﻠِﻋ ْﻦِﻣ ٍءْﻲَﺸِﺑ َنﻮُﻄﻴِﺤُﻳ ﻻَو
sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah
melainkan apa Yang Allah kehendaki… (al-Baqarah 2: 255)
 َنﻮُﻤَﻠْﻌَﺗ ﻻ ْﻢُﺘْﻧَأَو ُﻢَﻠْﻌَﻳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ َلﺎَﺜْﻣﻷا ِﻪﱠﻠِﻟ اﻮُﺑِﺮْﻀَﺗ ﻼَﻓ
Oleh itu, janganlah kamu mengadakan sesuatu Yang sebanding Dengan Allah,
kerana Sesungguhnya Allah mengetahui (setakat mana buruknya perbuatan syirik
kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya. (an-Nahl 16: 74)
Di antara dalil yang menunjukkan atas ilmu-Nya yang luas adalah firman Allah
s.w.t.:
ً
ﻤْﻠِﻋ ٍءْﻲَﺷ ِّﻞُﻜِﺑ َطﺎَﺣَأ ْﺪَﻗ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنَأَو ٌﺮﻳِﺪَﻗ ٍءْﻲَﺷ ِّﻞُآ ﻰَﻠَﻋ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنَأ اﻮُﻤَﻠْﻌَﺘِﻟ
9

background image
Iklan